Skočiť na hlavný obsah

Rozvoj obcí

Príprava Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí

Už od svojho založenia sa RRA ISTER spolupodieľa na vypracovaní Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a združení obcí, čím vo významnej miere prispieva k rozvoju regiónu.

Potreba spracovávania tejto dokumentácie obcami, prípadne združeniami miest a obcí vyplýva v prvom rade z dôvodu markantných zmien, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí života ľudí, pričom ich základ tvorí transformácia ekonomického systému a transformácia centrálne plánovanej ekonomiky na ekonomiku trhovú. Väčšina obcí rieši v súčasnosti značné množstvo problémov, ktoré sa nahromadili za predchádzajúce roky, ale aj tie, ktoré prináša súčasnosť a každodenný život.

Cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je zmapovanie sociálno-ekonomickej a priestorovej štruktúry obce a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť strednodobý programový dokument na podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce. Tento dokument je v konečnom dôsledku program cielených opatrení zameraných na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja obce, zohrávajúci kľúčovú úlohu aj pri plánovaní a využívaní štrukturálnych fondov EÚ.
Na vypracovaní tohto dokumentu participujú všetky zainteresované strany obce: miestna samospráva, miestni podnikatelia, organizácie tretieho sektora, aktéri služieb a kultúrneho života.

Cieľom je zaangažovať čím viac občanov do tvorby návrhov, vízií, do rozhodovacieho procesu, a následne vytvoriť cestu k riešeniu problémov. Cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky. PHSR obcí je previazaný so sektorovými operačnými programami prioritných odvetví rezortov v rámci Národného plánu regionálneho rozvoja SR, ako aj s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja konkrétneho samosprávneho kraja a jeho Územným plánom.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa tak stáva podkladovým materiálom, ktorý umožní orientáciu v smerovaní ekonomických a spoločenských aktivít v obci a jej mikropriestore.